Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Ako správne triediť odpad?

Triedenie odpadu je zodpovedným rozhodnutím, ktorým pomôžete nielen sebe, ale aj svojmu bezprostrednému okoliu. Prispejete totiž k zníženiu negatívnych vplyvov skládkovania odpadu, podporíte opätovné použitie materiálov a v neposlednom rade aj získate dobrý pocit, že svojím prístupom pomáhate. Treba si tiež uvedomiť, že vyprodukovaný odpad a jeho následná likvidácia má dopady nielen na životné prostredie, ale aj na rozpočty obcí a tým pádom nepriamo aj na vašu peňaženku. Zamerali sme na to, aké sú výhody triedenia odpadu a tiež, ako ho správne triediť.

Prečo je triedenie odpadu dôležité?

Skôr ako sa zameriame na konkrétne prínosy triedenia odpadu, pozrime sa na štatistiky o produkcii komunálneho odpadu na Slovensku. Na jednej strane poteší, že ako krajina ani zďaleka nepatríme na popredné priečky nelichotivého rebríčka štátov EÚ s najvyššou produkciou komunálneho odpadu. Na druhej strane, aj u nás produkcia komunálneho odpadu každoročne stúpa. V roku 2011 bolo na Slovensku vyprodukovaných 1,67 milióna ton odpadu, no v roku 2019 to bolo až 2,37 milióna ton.

Zaujímavé čísla vychádzajú aj z Eurostatu. Po prepočítaní produkcie komunálneho odpadu na jedného obyvateľa. Priemerný Slovák podľa údajov z roku 2005 vyprodukoval ročne 273 kg komunálneho odpadu, no v roku 2016 to bolo už 348 kg komunálneho odpadu a podľa údajov z roku 2019 až 421 kg. Menej lichotivo vyznievajú aj ďalšie údaje, podľa ktorých sa u nás podarí vytriediť iba 30 % komunálneho odpadu a zvyšok končí na skládkach. Ak hľadáte tú správnu motiváciu na triedenie odpadu, nájdete ju práve na nasledujúcich riadkoch.

Pozitívny vplyv na životné prostredie

Skládky sú spôsobom, ako trvalo uskladniť nevytriedený odpadu rôzneho pôvodu. Bohužiaľ tým, že dochádza k zmiešavaniu rôznych materiálov a látok, akékoľvek rozkladanie odpadu prebieha iba veľmi pomaly a tak majú negatívny vplyv na životné prostredie. Takéto trvalé uskladňovanie odpadov nesvedčí ani blízkemu okoliu. Menej skládok a spaľovní odpadov jednoznačne znamená menšiu záťaž pre životné prostredie.

Podpora recyklácie

Zodpovedným triedením odpadu priamo prispievate k efektívnejšej recyklácii vybraných materiálov, ako je napríklad sklo, plast alebo papier. Týmto spôsobom je možné ich opätovné využitie, ktoré vo všeobecnosti vedie k väčšej hospodárnosti. Vďaka recyklácii navyše nie je potrebné ťažiť a získavať primárne suroviny v takej miere, čo má opäť pozitívny vplyv nielen aj na životné prostredie. V princípe tak ide o formu investície do lepšej budúcnosti.

Šetrenie financií

Hoci vďaka zodpovednému triedeniu odpadu zrejme neusporíte hneď, v dlhodobom horizonte sa vám takýto prístup oplatí. Skládkovanie je totiž pre obce veľmi drahé, čo sa pochopiteľne odráža aj na výške poplatkov, ktoré sú obyvatelia povinní platiť. Poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu v mnohých mestách a obciach pravidelne narastajú, pričom práve triedením je možné tento rast nákladov aspoň trochu spomaliť.

Mimochodom, tieto snahy majú zmysel aj z pohľadu využitia pozemkov. Rozširovaním skládok sa totiž pripravujeme o územie, ktoré by sa dalo využiť efektívnejšie.

Na podporu triedenia a recyklácie sa menia aj zákony

Nakladanie s odpadom je záležitosťou, ktorá sa rieši na celoeurópskej úrovni a aj Slovenská republika sa zaviazala do roku 2025 zvýšiť pomer triedeného odpadu a obmedziť skládkovanie. Dôležitým záväzkom je aj dosiahnutie triedenia komunálneho odpadu na úrovni 60 % a recyklácie na úrovni 55 %. Do roku 2035 sú plány ešte ambicióznejšie, práve vtedy nemá totiž na skládkach končiť viac ako 10 % komunálneho odpadu.

Na dosiahnutie týchto záväzkov sa postupne menia aj zákony, aktuálne sa najviac hovorí o zákaze skládkovania kuchynského odpadu a možno už aj vy máte v domácnosti malý hnedý kôš, ktorý na tento účel využívate. Dôležitou novinkou je aj zálohovanie PET fliaš, ktoré nás má všetkých posunúť k splneniu vyššie uvedených záväzkov.

Ako správne triediť odpad?

Lepšie ako sa spoliehať, že triediť začne niekto iný, je začať rovno od seba. Ako teda správne triediť odpad? Pripravili sme pre vás niekoľko tipov, vďaka ktorým budete vedieť, pre aký druh odpadov sú určené nádoby s daným farebným označením.

Čierna nádoba na smeti

Stále najrozšírenejšie sú čierne kontajnery, resp. iné nádoby na smeti. Patrí sem zmesový odpad, teda ľudovo povedané „všeličo možné“. Nemali by ste sem zahadzovať nič, čo sa dá vytriediť do iných nádob. V ideálnom prípade by ste mali mať práve zmesového odpadu čo najmenej.

Modrá nádoba na smeti

Do modrého koša patrí papier, neplatí to však úplne pre všetky produkty, ktoré sú z papiera vyrobené. Stlačené kartónové škatule, listy či noviny sem kľudne vyhoďte. Rozhodne sem však nepatrí voskový papier, obaly od vajíčok nebodaj jednorazové plienky.

Žltá nádoba na smeti

Do žltých smetiakov patria plasty, opäť však nie akékoľvek. Rôzne mikroténové vrecká, obaly od rôzneho tovaru či plastové fólie sem bez obáv vhoďte. Guma, produkty z PVC či mastné obaly sem však nepatria.

Zelená nádoba na smeti

Sklo patrí medzi suroviny, ktoré je možné najlepšie recyklovať, a to dokonca nespočetne veľa krát. Do zelených nádob patrí práve sklo – teda rôzne nádoby, fľaše a poháre. Napríklad staré žiarovky sem ale nepatria a treba ich odniesť na zberné miesto (napríklad do hobby obchodu).

Červená nádoba na smeti

Červených smetiakov u nás príliš veľa nenájdete, no oplatí sa vedieť, že práve táto farba je vyhradená pre kovový odpad. Vhadzujte sem preto rôzne konzervy, plechovky (tie, ktoré nie sú zálohované), alobal či rôzne viečka od produktov.

Hnedá nádoba na smeti

V tomto roku začali hromadne do kontajnerových stojísk pribúdať hnedé nádoby na smeti. Určené sú pre bioodpad a kuchynský odpad. Patria sem šupky z ovocia, zeleniny, konáre, tráva a rôzne iné zvyšky biologického pôvodu.

Druhý život pre materiály

Keď už máme poriadok vo farbách a vieme, prečo recyklovať, zostáva pridať ešte pár zaujímavých argumentov v prospech recyklácie. Spomenuli sme už, že vďaka recyklácii sa šetria prírodné zdroje, no zároveň dostávajú jednotlivé materiály doslova druhý život. Sklo je možné prakticky neobmedzene recyklovať a tak sa dajú z recyklovaných fliaš vyrábať ďalšie nové fľaše. Vedeli ste však, že z recyklovaného kartónu je možné vyrobiť darčekové obaly či rôzne dekorácie? Príkladov je samozrejme ešte oveľa viac.

Oceľové plechovky je možné použiť na výrobu rôznych kovových predmetov. Približne 40 PET fliaš je možné využiť pri výrobe outdoorovej bundy a rovnako užitočné sú recyklované PET fľaše aj pri výrobe kobercov. Nuž a oplatí sa tiež vedieť, že 1 tona vyzbieraného a recyklovaného papiera ušetrí až približne 18 stromov.

Zodpovednosť voči sebe aj voči ostatným

Záverom sa oplatí zdôrazniť, že triedenie a recyklovanie odpadov je nielen o zodpovednosti voči sebe, ale aj celej spoločnosti. Zároveň netreba zabúdať, že problematické je aj nesprávne nakladanie s odpadom, preto by ste mali veľkorozmerný či inak nebezpečný odpad odovzdávať na miestach, ktoré sú na to určené. Staré lieky napríklad patria späť do lekárne a kuchynský olej zas určite nepatrí do kuchynského drezu či záchoda. Triedením, recyklovaním a zodpovedným prístupom k nakladaniu s odpadom môže každý svojou troškou prispieť k tomu, aby sme sa vo svojom okolí mali lepšie.

Pridané dňa: 8.2.2023
Spať na Blog

Investovaná suma:

Doba investovania:

Investovaná suma:

Doba investovania:

Výnos:

Celkový stav účtu: