Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Aký majú prínos neziskové organizácie?

S pojmom neziskové alebo mimovládne organizácie ste sa už určite niekedy stretli. Často sa spomínajú v médiách a radi sa nimi v reklamách pochvália aj spriaznené obchodné spoločnosti. Venujú sa skutočne širokému spektru činností, oplatí sa preto vedieť, na akom princípe fungujú a v čom spočívajú ich úlohy. Neziskové organizácie dokážu byť veľmi osožné pre jednotlivcov a možno aj práve pre vás.

Skutočne „neziskovky“ neprinášajú žiadny zisk?

Na jednoduchú otázku, čo je to nezisková organizácia, alebo ľudovo povedané „neziskovka“, ponúka odpoveď hneď zákon o č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v § 2. Aby sme vás ale nenudili zákonnými ustanoveniami, zjednodušene uveďme, že nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby pre všetkých používateľov za vopred určených rovnakých podmienok. Následne sú tieto všeobecne prospešné služby uvedené v druhom odseku a nájdeme medzi nimi aj ochranu ľudských práv, výskum, vývoj či podporu vzdelávania a výchovy.

Dôležitým znakom každej neziskovej organizácie je, že zisk, ktorý vytvorí nemôže byť použitý v prospech zakladateľov organizácie, členov jej orgánov či zamestnancov. Z uvedeného vyplýva, že „neziskovka“ v princípe má vytvárať zisk, avšak tento zisk môže použiť iba na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Nezisková organizácia alebo podnikanie?

Môže sa na prvý pohľad zdať, že rozdiely medzi činnosťou neziskovej organizácie a bežným podnikaním sú len nepatrné, oplatí sa preto v tomto smere ďalšie vysvetlenie. Tým najzásadnejším rozdielom medzi „neziskovkou“ a firmou je, že v prípade neziskovej organizácie nie je možné rozdeliť zisk medzi jej vlastníkov. Zároveň treba dodať, že oproti firmám, resp. podnikateľom majú neziskovky širšie možnosti na čerpanie dotácií a využívanie rôznych spôsobov financovania.

Čo sú mimovládne organizácie a ako súvisia s neziskovkami?

Až doteraz sme sa venovali predovšetkým pojmu neziskové organizácie. Veľmi často sa ale hovorí aj o mimovládnych organizáciách. Tie už svoju presnú zákonnú definíciu nemajú, no v zásade ide o organizácie s právami a povinnosťami vytvárané fyzickými či právnickými osobami, ktoré nemajú žiadne napojenie na vládu či vládne organizácie. To je napokon aj dôvod, prečo sa nazývajú mimovládne, prípadne sú tiež označované ako „tretí sektor“. Vedenie mimovládnych organizácií nezabezpečuje žiadna zložka štátnej moci.

Mimovládne organizácie majú rôzne formy a jednou z nich sú aj neziskovky. Okrem nich sú to ale aj občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, záujmové združenia právnických osôb, organizácie s medzinárodným prvkom či účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti. Každá z týchto foriem mimovládnej organizácie sa pritom spravuje osobitným zákonom, má svoju osobitnú agendu a teda aj rozdielne zameranie či kompetencie. Vráťme sa však späť k neziskovým organizáciám a dôvodom, pre ktoré sa ich oplatí založiť.

Prečo má zmysel založiť neziskovú organizáciu?

Určite ste už tiež zaregistrovali, že mnohé väčšie aj menšie spoločnosti si zakladajú aj neziskové organizácie. Zďaleka tak nejde iba o snahy občanov, ktorí by chceli zlepšovať svoje okolie, prípadne sa oficiálne venovať niektorej inej všeobecne prospešnej činnosti.

Nájsť odpoveď, prečo to tak je, nie je vôbec zložité. V prípade, že chce veľká korporácia zabezpečovať verejne prospešnú činnosť, viac sa jej oplatí, ak si na tento účel založí neziskovú organizáciu. Časť z prostriedkov získaných podnikaním totiž môže previesť práve na neziskovku a okrem toho dokáže využívať ďalšie spôsoby financovania. Medzi ne patria príspevky členov, podiely zo zaplatenej dane z príjmu (známe tiež ako 2 % z dane), rôzne dary, granty a tiež dotácie. Navyše, pri splnení určitých podmienok je možné veľké množstvo príjmov považovať za príjmy oslobodené od dane.

Prostredníctvom neziskovej organizácie môže spoločnosť efektívnejšie napĺňať svoje poslanie, realizovať a financovať verejne prospešné aktivity. Dôležitým argumentom v prospech založenia neziskovky je pre mnohé spoločnosti aj možnosť uskutočňovania rôznych PR aktivít zlepšujúcich imidž spoločnosti v očiach verejnosti. Dokonca, ani samotné založenie či následné vedenie neziskovej organizácie nie je príliš zložité. Základnou povinnosťou je každý rok zverejňovať výročnú správu v registri účtovných závierok, pričom s ostatnými účtovnými povinnosťami hravo poradí každý lepší účtovník. Vo všeobecnosti ale platí, že vedenie neziskovej organizácie nie je zložitejšie ako vedenie obchodnej spoločnosti.

V prípade, že máte obchodnú spoločnosť a hľadáte zaujímavý spôsob ako investovať finančné prostriedky bez toho, aby bol vašou primárnou motiváciou práve finančný výnos, tak založenie neziskovej organizácie môže byť tou správnou cestou. Rozhodne však nemožno tvrdiť, že neziskové organizácie sú prínosné len pre podnikateľov, práve naopak, výhody môžu vďaka nim pociťovať aj samotní zamestnanci.

Neziskové organizácie ako podpora pre zamestnancov

Nejedna nezisková organizácia vytvára aj tzv. zamestnanecké granty, ktoré sú spravidla určené priamo pre zamestnancov konkrétnej spoločnosti. Na základe vyhlásenej grantovej výzvy môžu zamestnanci podporiť celý rad verejnoprospešných projektov a získať pre tieto projekty finančnú pomoc. Ako to funguje v praxi? Stačí, aby daný zamestnanec spolupracoval s nejakou organizáciou či napríklad vzdelávacou inštitúciou alebo bol sám dobrovoľníkom.

Zjednodušene, zamestnaneckým grantom je možné podporiť všetkých zamestnancov, ktorí sa budú ako dobrovoľníci vo svojom voľnom čase spolupodieľať na realizácii rôznych verejnoprospešných projektov vo svojom okolí, napríklad zveľaďovaním verejného priestoru, pomocou ľuďom v núdzi alebo inými spôsobmi. Týmto spôsobom zamestnanec získava určité finančné krytie a môže realizovať svoje dobrovoľnícke aktivity, čo sa dá bezpochyby považovať aj za veľmi zaujímavý zamestnanecký benefit.

Akokoľvek by sa mohlo zdať, že obchodné spoločnosti si neziskovky zakladajú len za účelom posilňovania PR a daňovej optimalizácie, bola by jednoznačne škoda vnímať ich v negatívnom zmysle. Práve naopak, sú to práve neziskové organizácie ako možnosť sebarealizácie pre šikovných ľudí s chuťou účinne pomáhať v oblastiach, ktoré štát možno trochu zanedbáva, prípadne ani nemá možnosť natoľko efektívne riešiť.

Pridané dňa: 24.05.2023
Spať na Blog

Investovaná suma:

Doba investovania:

Investovaná suma:

Doba investovania:

Výnos:

Celkový stav účtu: