Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Komisionálny predaj

Kúpa a predaj patria medzi najčastejšie realizované transakcie bez ohľadu, či je reč o každodenných nákupoch alebo väčších investíciách do vecí dlhodobej spotreby. Nie vždy však musí mať predaj rovnakú podobu a postupne sa vyvinuli jeho rôzne varianty. Patrí medzi ne aj komisionálny predaj, ktorý má svoje nepopierateľné výhody. Popri nich sa však oplatí vedieť aj o ďalších špecifikách a dôvodoch, prečo komisionálny predaj nemusí byť až taký výhodný.

Čo je to komisionálny predaj a kde sa s ním môžete stretnúť?

Komisionálny, alebo ak chcete komisný predaj, či predaj na komis znamená taký predaj tovaru, pri ktorom vlastník veci ako komitent prenecháva predávajúcemu vec ako komisionárovi s tým, že komisionár sa bude snažiť v mene komitenta túto vec predať a na základe toho získa predávajúci dohodnutú províziu. Nejde teda o typický predaj kedy má predajca vec vo svojom vlastníctve a snaží sa ju predať. Zjednodušene povedané, v prípade „komisu“ predávajúci predáva vec, ktorá mu nepatrí a ak ju predá, dostane za to po uskutočnení predaja províziu. Toľko k nevyhnutnej teórii, ktorá v zásade vystihuje celú podstatu komisionálneho predaja.

Rovnako ako všetko, aj tento spôsob predaja má svoje výhody, ktoré je najlepšie vysvetliť na príklade. Typickým je predaj auta prostredníctvom autobazáru. Predstavte si situáciu, že potrebujete predať svoje staré auto. Dohodnete sa teda s blízkym autobazárom, že toto auto uvedie do predaja za cenu, ktorú si určíte. Následne vyvinie autobazár aktivity smerujúce k predaju, bude uskutočňovať skúšobné jazdy, auto vystaví vo svojich priestoroch a voči záujemcom bude vystupovať, ako keby mu auto patrilo. Zásadný rozdiel oproti tradičnému modelu predaja je ten, že autobazár vaše auto nevykúpi a teda sa ani nestane jeho vlastníkom. Podstatným momentom bude samotný až predaj. Ak sa niekto rozhodne vaše auto kúpiť, kupovať ho bude de facto od vás a nie od autobazáru. Pri predaji teda budete figurovať vy ako predávajúci, pričom z tohto predaja následne zaplatíte autobazáru vopred dohodnutú províziu.

V popisovanom prípade sú teda výhody zrejmé. Vy sa nemusíte stretávať s potenciálnymi kupujúcimi a snažiť sa im auto predať, pretože to za vás spraví autobazár. Na strane druhej, autobazár všetko toto vykoná za vás bez toho, aby najprv od vás auto musel vykúpiť. Šetríte teda v prvom rade svoj čas a autobazár zároveň nemusí „viazať“ svoje finančné prostriedky na to, aby mohol predávať vaše auto.

Výhody komisionálneho predaja

Výhody komisionálneho predaja vyplývajú už z vyššie popisovaného príkladu. Poďme ale pekne po poriadku. Zásadnou výhodou pre predávajúceho ako komisionára je to, že nemusí investovať do tovaru vlastné peniaze, ale vystavuje resp. predáva tovar, ktorý patrí niekomu inému.

Ďalšou dôležitou výhodou je, že ak sa daný tovar predať nepodarí, môže ho komisionár podľa dohody vrátiť naspäť vlastníkovi. Odpadávajú teda problémy, čo s nepredajnými, resp. ťažko predajnými vecami, ktoré by inak na sklade len zaberali drahocenné miesto. Nuž a do tretice, komisionár nezodpovedá za vady veci, pretože za tie stále zodpovedá jej pôvodný vlastník.

Komisionálny predaj ale zďaleka nie je výhodný len pre komisionára, teda predajcu. Pre vlastníka veci ako komitenta je výhodou, že samotnému predaju nemusí venovať žiaden čas. Určí si cenu, ktorú chce za vec dostať a zároveň si s predajcom dohodne províziu, ktorá môže byť určená buď ako pevná čiastka, alebo ako percento z ceny, za ktorú sa vec nakoniec predá. Predajca ako komisionár nemôže prenechanú vec predať za menej bez súhlasu vlastníka, čo znamená, že každú zmenu ceny musí s vlastníkom konzultovať a ten ju musí odsúhlasiť.

Výhodou je bezpochyby aj to, že vlastník veci nemusí mať dostatočné obchodnícke skúsenosti a kontakty, ako v prípade už spomínaného autobazáru. Jednotlivec bez zázemia bude len ťažšie zháňať záujemcov v porovnaní so skúseným obchodníkom s vybudovaným renomé a zákazníckou základňou. Skúsenému obchodníkovi sa jednoducho vaša vec v mnohých prípadoch podarí predať skôr, ako keby ste predaj zobrali do vlastných rúk.

Nevýhody komisionálneho predaja

Hoci po prečítaní predchádzajúcich riadkov sa vám komisionálny predaj môže javiť ako výhodný model spolupráce, je potrebné dodať, že tento spôsob predaja má aj svoje nevýhody.

V prvom rade je vhodné prebrať nevýhody vyplývajúce pre vlastníka veci. Popáliť sa totiž môže už hneď v úvode, a to zvolením nesprávneho komisionára. Treba si uvedomiť, že práve komisionár pôsobí na záujemcov a vôbec nie je jedno, akým spôsobom bude tovar ponúkať. Toto môže byť problém najmä pre veľké značky, ktorým záleží, aby nedošlo k pošramoteniu ich dobrého mena. Jednoducho, nie je jedno, komu vlastník zverí veci na predaj.

Ďalšou nevýhodou je, že v prípade komisu o vás nakupujúci prakticky ani nemusí vedieť, takže ak si chcete budovať vlastný imidž, nejde o vhodnú formu predaja.

S určitými nevýhodami pochopiteľne musí počítať aj predávajúci, teda komisionár. V prvom rade, komisionálny predaj je z pohľadu účtovníctva aj vedenia skladu o niečo zložitejší a treba sa teda pripraviť na viac administratívnej záťaže. V určitých prípadoch môže byť nevýhodné, ak komisionár nemá možnosť hneď vrátiť veci, ktoré sa ukážu ako nepredajné.

Špecifiká komisionálneho predaja

Základný princíp, výhody aj potenciálne nástrahy komisionálneho predaja sme už spomenuli. Netreba ale zabúdať, že tento typ predaja má aj svoje špecifiká, s ktorými by mal počítať predovšetkým predávajúci. Práve jeho sa totiž týka účtovanie a skladovanie.

Účtovanie

Komisionálny predaj je z účtovného hľadiska o niečo zložitejší ako bežný predaj. Celá táto problematika je pomerne obsiahla a preto v tomto smere určite odporúčame osloviť skúseného účtovníka alebo daňového poradcu. Predsa však spomeňme dve dôležité špecifiká, aby sme aspoň ilustrovali, na čo všetko je potrebné pri účtovaní brať ohľad.

Podľa zákona o DPH pri odovzdaní tovaru komitentom komisionárovi daňová povinnosť o DPH nevzniká a preto ani nevzniká povinnosť vystavenia faktúry. V praxi sa teda stretnete skôr s prípadom vyhotovenia potvrdenia o prevzatí, ktorým komisionár komitentovi potvrdí faktické prevzatie veci na predaj.

Druhé špecifikum spočíva v tom, že komisionár pri predaji veci vystupuje vo vlastnom mene voči zákazníkovi. Vyhotoví teda faktúru, prípadne zaeviduje platbu v hotovosti podľa aktuálne platných predpisov.

Skladovanie

Na strane komisionára vytvára tento spôsob predaja zvýšené nároky na vedenie skladu. V tomto smere je totiž veľmi dôležité oddeľovať veci prijaté na komisionálny predaj od ostatných. V prípade, že ide o pravidelnú obchodnú činnosť, komitent by mal dôsledne viesť evidenciu všetkých vecí, ktoré vydal na komisionálny predaj a tiež vecí, ktoré sa vrátili ako nepredané.

Záruka

Pri komisionálnom predaji môže byť pomerne problematické uplatniť si záruku zo strany kupujúceho. Komisionár, teda ten kto mu vec predal, ju nevlastní a tak neručí za jej vady. Záruku si totiž treba uplatňovať u komitenta, teda pôvodného vlastníka. Samozrejme, nad rámec zákonných povinností na seba môže komisionár prebrať záväzok, že nároky zo záruky vyrieši.

Komisionárska zmluva

Komisionárska zmluva je upravená v ustanovení § 577 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Uzavrieť ju ale môžu medzi sebou nielen právnické, ale aj fyzické osoby. Z toho čo sme uviedli vyššie je zrejmé, že tento právny vzťah môže skrývať viaceré nástrahy a preto okrem povinných náležitostí zmluvy uvedených v zákone je dobré pamätať aj na rôzne situácie, ktoré by počas predaja mohli nastať. Neodporúčame preto uspokojiť sa so vzorom komisionálnej zmluvy, ktoré nájdete niekde na internete, ale radšej sa poradiť s právnikom a nechať si „ušiť“ zmluvu na mieru konkrétnej situácii.

Ak sa ale vrátime k výhodám, je zrejmé, že v mnohých situáciách je komis výhodným spôsobom predaja, ktorý bude prospešný pre všetky zúčastnené strany.

Pridané dňa: 16.08.2023
Spať na Blog

Investovaná suma:

Doba investovania:

Investovaná suma:

Doba investovania:

Výnos:

Celkový stav účtu: