Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Dlhopisy sú stále v móde

Dlhopisy sú mnohými investormi považované za pomerne konzervatívnu investíciu a z pohľadu ponúkaných výnosov boli v porovnaní s inými aktívami vnímané ako menej zaujímavé. Neznamená to však, že by si dlhopisy nezaslúžili vašu pozornosť, najmä v aktuálnom období vysokej inflácie a stúpajúcich úrokových sadzieb centrálnych bánk. Ako nájsť medzi dlhopismi zaujímavé príležitosti, čo sú zelené dlhopisy a aké riziká prináša tento typ aktíva?

V minulosti sme mali možnosť priblížiť vám viacero spôsobov, ako investovať. Venovali sme sa investovaniu do zlata, NFT aj akcií. Keďže každý zodpovedný investor by mal mať vhodne diverzifikované svoje portfólio, oplatí sa vedieť, kde všade hľadať investičné príležitosti. Popri moderných spôsoboch, ako napríklad investovanie do P2P pôžičiek je zaujímavou a takpovediac aj tradičnou voľbou investovanie do dlhopisov. Ani v dnešnej digitálnej dobe dlhopisy nevyšli z módy a ponúkajú zaujímavú možnosť, ako zhodnotiť svoje úspory. Skôr ako sa pozrieme na konkrétne možnosti investovania do dlhopisov, priblížme si, čo je to dlhopis a čo pri výbere vziať do úvahy.

Čo je dlhopis a prečo je dôležité, kto ho vydáva?

Naším cieľom rozhodne nie je unaviť vás nudnou teóriou, na začiatku sa jej nevyhneme a začať by sme mali absolútnym základom a teda odpoveďou na otázku, čo je to dlhopis. V zásade ide o cenný papier, pričom stretnúť sa môžete aj s pojmom obligácia alebo bond, ktorý vyjadruje záväzok emitenta (toho, kto vydáva dlhopis) voči investorovi, ktorý je zároveň v pozícii veriteľa. Prostredníctvom nákupu tohto cenného papiera poskytujete emitentovi peniaze a za ich poskytnutie následne dostanete výnos vo forme úroku.

Dlhopisy sú teda podobným investičným nástrojom ako akcie. Pozor však na jeden veľmi dôležitý rozdiel. Oproti akciám sa v prípade dlhopisov nestávate akcionárom spoločnosti či jej spoluvlastníkom a teda ani nemáte právo sa akokoľvek podieľať na riadení či smerovaní spoločnosti. V zásade teda „len“ poskytnete svoje peniaze tomu, kto dlhopis vydal a za podmienok, ktoré sú na samotnom dlhopise uvedené, resp. dohodnuté s emitentom.

S akými dlhopismi sa môžete stretnúť?

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že dlhopisy rozlišujeme podľa rôznych kritérií. Veľmi často sa môžete stretnúť s typmi dlhopisov podľa toho, kto ich vydal. Ak je emitentom štát, hovoríme o štátnych dlhopisoch, ak ide o spoločnosť, tak sú to korporátne dlhopisy, existujú však napríklad aj komunálne dlhopisy, ktorých emitentom je obec alebo orgán územnej samosprávy.

Rozlišujeme tiež dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou, kedy vám emitent každoročne vyplatí úrok v dohodnutej výške a potom dlhopisy s pohyblivou úrokovou sadzbou, ktorá môže závisieť od napríklad od podmienok na medzinárodných trhoch alebo prirážok či výsledkoch hospodárenia konkrétnej spoločnosti.

Do tretice, dôležitým rozlišovacím znakom je aj doba splatnosti dlhopisu a z tohto pohľadu ich delíme na krátkodobé so splatnosťou do 1 roka, strednodobé so splatnosťou od 1 do 10 rokov a dlhodobé so splatnosťou nad 10 rokov. Oplatí sa spomenúť, že naraziť môžete aj na dlhopisy s veľmi dlhou splatnosťou, a to pokojne počítanou aj na desiatky rokov.

Vyššie spomenuté kritériá – emitent, úroková sadzba a splatnosť dlhopisu – sú nevyhnutným základom, ktorý by ste pri výbere dlhopisu mali vziať do úvahy a dôkladne posúdiť.

Aký dlhopis pre vás bude zaujímavý a ako ho spoznáte?

Spomenuli sme, že niektorí investori považujú dlhopisy za konzervatívny spôsob investovania s minimálnymi výnosmi. Takéto zovšeobecňovanie však vôbec nie je správne, pretože rovnako ako môže byť dlhopis s minimálnym rizikom, tak si môžete vybrať aj rizikovejšie dlhopisy s potenciálne vyšším výnosom. Výhodou je, že si skrátka môžete vybrať taký typ dlhopisu, ktorý zapadne do vašej investičnej stratégie a bude zodpovedať miere rizika, ktoré ste ochotný znášať.

Kým spravíte definitívne rozhodnutie, nepozerajte iba na výšku a pravidelnosť výnosu, prípadne splatnosť dlhopisu, ale zistite si čo najviac o emitentovi. Aká je jeho minulosť, aké sú plány do budúcnosti, na aký účel plánuje využiť poskytnuté prostriedky atď. Pamätajte na to, že ste to vy, kto ide emitentovi de facto požičať peniaze a tak je úplne pochopiteľné, že chcete vedieť čo najviac. Pred kúpou ešte posúďte likviditu dlhopisu a teda, či ho budete vedieť v prípade potreby speňažiť. Vo všeobecnosti platí, že čím vyšší je ponúkaný výnos (úrok), tým je riziko nesplatenia resp. riziko vyplývajúce z nízkej likvidity vyššie.

Ak sa nebojíte rizika a túžite po vyšších výnosoch na úrovni niekoľko percent ročne, poobzerajte sa po korporátnych dlhopisoch inovatívnych a mladých spoločností. V prípade, že hľadáte predovšetkým bezpečnú cestu aj za cenu nízkeho výnosu, zaujímajte sa o štátne dlhopisy. Hoci výnosy sú v tomto prípade pomerne nízke, tak sú celkom bezpečnou voľbou, keďže šanca, že vyspelý štát skrachuje je v mnohých prípadoch naozaj iba teoretická.

Určitá miera rizika je s investovaním do dlhopisov spojená vždy, avšak práve vďaka dostatku informácií sa vám podarí urobiť tie správne rozhodnutia.

Aké sú to zelené dlhopisy a predstavujú stávku na istotu?

V uplynulých rokoch získali veľa pozornosti aj tzv. zelené dlhopisy, ktoré môžeme radiť medzi tzv. tematické cenné papiere. Od bežných korporátnych dlhopisov sa líšia v tom, že ich ciele sú zamerané na zlepšovanie životného prostredia, resp. eliminovanie negatívnych dopadov ľudskej činnosti na prírodu. Emitenti ich teda používajú ako prostriedok na financovanie rôznych „eko projektov“, ako sú napríklad projekty zalesňovania, výstavby veterných elektrární či podpory recyklácie a zároveň zlepšovanie svojej reputácie zo strany verejnosti.

Vydať zelený dlhopis nie je len tak

Vydávanie zelených dlhopisov má pochopiteľne svoje pravidlá a okrem bežných náležitostí dlhopisu musí spĺňať aj niekoľko ďalších podmienok stanovených Medzinárodnou asociáciou kapitálového trhu, aby ho bolo možné považovať naozaj za zelený. Tou najdôležitejšou je podmienka, že získané financie by mali byť spravované emitentom, ktorý je povinný strpieť výkon auditov, pričom finančné prostriedky môžu byť použité len na realizáciu „zelených projektov“ prospešných pre životné prostredie.

Oplatí sa spomenúť, že zelené dlhopisy môžu vydávať ako súkromné spoločnosti, tak aj štáty či veľké banky. Medzi emitentov zelených dlhopisov patrí napríklad aj spoločnosť Vodafone, Apple a svoje zelené dlhopisy vydalo aj Nemecko, Francúzsko či Európska investičná banka. Veľa pozornosti v roku 2021 vzbudili aj zelené dlhopisy vydané Európskou úniou, pričom išlo o 15-ročné dlhopisy v hodnote 12 miliárd eur.

Výhod zelených dlhopisov je viac

Výhody zelených dlhopisov nekončia iba pri tom, že ako investor máte možnosť podporiť financovanie „zelených projektov“. Okrem očakávaného výnosu vás totiž môže hriať na duši aj pocit, že týmto spôsobom pomáhate našej planéte. V tejto súvislosti sa často skloňuje aj tzv. spoločensky zodpovedné investovanie, ktoré zahŕňa práve aj investovanie do tohto typu cenných papierov. Výhodou však je aj to, že zelené dlhopisy sú vo viacerých krajinách oslobodené od dane, takže pre emitenta sú peniaze dostupnejšie a ako investor zas nemusíte zo svojho výnosu platiť daň z príjmu.

Aj investovanie do dlhopisov je spojené s rizikami

Rovnako ako iné investičné aktíva, aj dlhopisy majú svoje úskalia. Niektoré nevýhody ako nemožnosť podieľať sa na riadení spoločnosti, od ktorej máte korporátne dlhopisy, sme spomenuli už vyššie. Netreba zabúdať ani na to, že dlhopisy sa obchodujú po kusoch a tak v prípade vysokej menovitej hodnoty dlhopisu môže byť investovanie celkom problematické, ak nemáte dostatočný kapitál. Dlhopisy nie je možné deliť, takže ak jeden stojí napríklad 5 000 eur, budete zaň musieť toľko aj zaplatiť.

Ďalšie riziko, ktoré netreba podceňovať je tzv. riziko likvidity týkajúce sa predovšetkým dlhopisov obchodovaných mimo burzy. Treba si uvedomiť, že v prípade potreby môže byť ťažké dlhopis rýchlo speňažiť a pokojne sa vám to nemusí dariť aj niekoľko mesiacov, či dokonca vôbec a takýto dlhopis vám v rukách zostane doslova ako „čierny Peter“. Len pre porovnanie uveďme, že likvidita je napríklad pri akciách obchodovaných na burze spravidla vyššia.

Z pohľadu ďalších nástrah sa dlhopisom nevyhýba ani riziko úrokové, pričom platí jednoduché pravidlo, že s rastúcimi úrokovými sadzbami majú ceny dlhopisov tendenciu skôr klesať. V tomto prípade závisí samozrejme od splatnosti dlhopisu a nastavenia výnosu. Ak máte dlhopis s pevne nastaveným výnosom a inflácia začne prudko rásť, výhodnosť vašej investície sa výrazne zníži.

Pri výbere dlhopisov nakupovaných za cudziu menu, najmä tých s dlhšou splatnosťou, nepodceňujte ani menové riziko. Oslabením meny, v ktorej je daný dlhopis denominovaný totiž prídete aj o určitú časť svojho výnosu. Samozrejme, ak by daná mena za daný čas posilnila, výhoda bude na vašej strane. Ak sa tomuto riziku chcete úplne vyhnúť, vyberte si dlhopis denominované v eurách.

Na záver len dodajme, že dlhopisy stále majú svoj zásadný význam a bez ohľadu na to, či patríte medzi dobrodružnejších alebo naopak konzervatívnejších investorov, určite by pri zostavovaní investičného portfólia nemali uniknúť vašej pozornosti.

Pridané dňa: 8.3.2023
Spať na Blog

Investovaná suma:

Doba investovania:

Investovaná suma:

Doba investovania:

Výnos:

Celkový stav účtu: