Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Investovanie do fondov

Fondy sú jednou z foriem kolektívneho investovania odborníci ich často odporúčajú aj začiatočníkom. Dá sa v nich totiž relatívne jednoducho zorientovať, výber fondov je veľmi pestrý a tak často ide o zaujímavú investičnú príležitosť ako pre opatrnejších, tak aj odvážnejších investorov. Čo treba vedieť skôr, ako sa rozhodnete pre investovanie do fondov a v čom spočívajú rozdiely medzi jednotlivými typmi fondov?

Čo sú podielové fondy?

Ak sa v investorských kruhoch hovorí o fondoch, tak v drvivej väčšine prípadov ide o podielové fondy. Tie sú tvorené spoločným majetkom viacerých subjektov, tzv. podielnikov, teda investorov, ktorí nadobudli cenné papiere (podielové listy) alebo majetkovú účasť v subjekte kolektívneho investovania.

Samotný podielový fond a majetok v rámci neho tak vzniká z vydaných cenných papierov, ktoré následne správcovská spoločnosť investuje. Ako už z názvu vyplýva, správcovská spoločnosť spoločný majetok podielnikov len spravuje, a teda vložené investičné prostriedky investorov zostávajú ich majetkom. Správcovská spoločnosť, resp. investičná spoločnosť ich iba podľa štatútu príslušného podielového fondu spravuje. Investovanie do fondov je preto jednou z foriem kolektívneho investovania, ktorým sme sa bližšie venovali aj v tomto článku.

Podielové fondy pritom nie sú žiadnou novinkou ostatných desaťročí. Životnosť niektorých fondov je až prekvapivo dlhá, pričom prvé inštitúcie na kolektívne investovanie vznikali už v prvej polovici 19. storočia vo Veľkej Británii. Prvý fond však vznikol ešte omnoho skôr, a to konkrétne v Holandsku v roku 1774, pričom sa mu podarilo „dožiť“ úctyhodných 50 rokov, po ktorých nasledovala jeho likvidácia.

Ak hovoríme o histórii podielových fondov, nemôžeme opomenúť ani fond MFS Massachusetts Investors, ktorý už o rok oslávi sto rokov od založenia, prípadne fond Pioneer založený v roku 1928, ktorý rovnako existuje dodnes. Ak vám v tejto súvislosti napadá otázka, prečo sú niektoré podielové fondy úspešnejšie ako iné a dokážu prežiť aj veľké krízy, tak vedzte, že úspech často spočíva v šikovnosti jeho manažérov a premysleného výberu akciových titulov.

Ktoré typy fondov by nemali ujsť vašej pozornosti?

Už sme spomenuli, že jednou z výhod investovania do podielových fondov je pestrá ponuka, a tak si môžete vybrať vhodný fond podľa miery rizika, ktorú ste ochotný znášať, časového horizontu, prípadne odhadovaného výnosu. Orientovať sa tiež môžete podľa toho, na akú trhovú oblasť, resp. aké aktíva je konkrétny fond orientovaný. Kým sa však definitívne rozhodnete, mali by ste vedieť, podľa čoho fondy rozdeľujeme a s akými typmi fondov sa môžete stretnúť.

Otvorené a uzavreté podielové fondy

Vo väčšine prípadov sa stretnete s tzv. otvorenými podielovými fondami. Spočívajú v tom, že počet vydaných podielových listov nie je obmedzený a investovať môže principiálne každý. Zároveň, majiteľom zostáva právo kedykoľvek svoje podielové listy predať naspäť investičnej spoločnosti, čím je zabezpečená likvidita investovaných peňazí. Jednoducho, ak sa rozhodnete svoje podielové listy predať, správcovská, resp. investičná spoločnosť ich od vás odkúpi.

Uzavreté podielové fondy sa od tých otvorených v mnohom odlišujú. Spravidla je vydávanie podielových listov vopred obmedzené a správcovská spoločnosť od vás listy nevykúpi. Veľa uzavretých fondov je dokonca vytváraných iba na dobu určitú. Tým najpodstatnejším znakom teda je, že investor má v tomto prípade obmedzený prístup k peniazom a nemá možnosť odpredať svoje podielové listy naspäť spoločnosti. Uzavreté fondy majú zmysel najmä v tom, že investorovi sa investovaná čiastka spolu s výnosom vyplatí po ukončení životnosti fondu, prípadne pravidelne formou dividend.

Typy podielových fondov podľa investičnej stratégie

Otvorené podielové fondy si ďalej môžete vyberať podľa investičnej stratégie, investičného horizontu a doterajšej, resp. očakávanej výkonnosti. Bližšie sme sa pozreli na niektoré z fondov, ktoré sa vyskytujú najčastejšie.

Fondy peňažného trhu – tento typ podielových fondov má spravidla kratší investičný horizont približne do jedného roka. Prostriedky vyzbierané v rámci fondu od investorov sa zhodnocujú na peňažnom trhu, teda predovšetkým uložením na termínované účty či nákupom štátnych dlhopisov. Výkonnosť týchto fondov býva spravidla nižšia, rovnako ako aj riziko, ktoré je s nimi spojené. Ponúkajú síce stabilné avšak len veľmi malé výnosy, ktoré aktuálne ani zďaleka nevykompenzujú infláciu.

Dlhopisové fondy – zaujímavou alternatívou fondom peňažného trhu sú tzv. fondy dlhopisové, pretože ponúkajú o niečo dlhší časový horizont a spravidla aj vyšší výnos. Fondy investujú do korporátnych alebo štátnych dlhopisov, pričom dôraz je kladený na nízku mieru rizika a teda aj dobrú povesť a stabilitu emitenta.

Akciové fondy – ako už ich názov napovedá, ide o fondy, pri ktorých sú prostriedky od podielnikov investované do akcií vybraných spoločností, resp. do akcií spoločností z určitého trhového odvetvia. Investičný horizont je v tomto prípade niekoľko rokov, najčastejšie sa odporúča investovať aspoň na 7 rokov. Keďže ide o akcie, kurz môže výrazne kolísať, preto sú akciové fondy vhodné skôr pre investorov s chladnou hlavou a schopnosťou zvládať riziko. Na druhej strane, akciové fondy môžu prinášať veľmi zaujímavé výnosy a výhodou je aj vysoká likvidita.

Zmiešané fondy – ak vám akcie pripadajú byť príliš riskantné a zároveň vás sľubovaný výnos pri dlhopisoch neoslovuje, tak zaujímavou voľbou môžu byť zmiešané fondy. V tomto prípade fond nakupuje rôzne aktíva, ako dlhopisy, akcie či iné cenné papiere. Výkonnosť v tomto prípade záleží od šikovnosti portfólio manažéra a percentuálnej skladby jednotlivých aktív. Od tej potom závisí miera rizika, investičný horizont ako aj potenciálny výnos.

Fondy nehnuteľností – naraziť môžete aj na celý rad špeciálnych fondov, ktoré sú zamerané na investovanie do konkrétnych kategórií aktív, ako sú napríklad nehnuteľnosti. Takýto fond potom investuje do nehnuteľností v určitej lokalite a je zaujímavou príležitosťou pre každého, kto v tomto smere vidí potenciál a nechce investovať do nehnuteľnosti individuálne. Pri týchto fondoch je potrebné počítať s dlhším investičným horizontom.

...a čo indexové fondy?

Až doteraz sme písali o konkrétnych typoch podielových fondov. Existujú však aj indexové fondy, resp. ETF, ktoré sú často s ostatnými fondami akoby v „jednej škatuľke“. ETF sa však od podielových fondov v mnohom odlišujú. Pre lepšiu predstavu sme sa rozhodli uviesť ich krátke porovnanie.

V prvom rade si treba uvedomiť, že kým podielové fondy niekto vždy riadi a rozhoduje o výbere aktív, ETF iba kopírujú určitý vývoj. Indexové fondy sú teda pasívne fondy, ktoré iba odrážajú dianie na trhu – napríklad kopírujú nárast/pokles akcií technologických firiem. Poplatky pri indexových fondoch sú spravidla nižšie, rovnako ako aj minimálny vklad, no investičný horizont býva dlhší ako pri podielových fondoch. Výhodou je tiež, že zisk pri indexových fondoch po viac ako jednom roku od investovania nepodlieha dani z príjmu.

Skôr ako si vyberiete podielový fond

V predchádzajúcich častiach sme spomínali výrazy ako likvidita, riziko, potenciálny výnos či investičný horizont. Okrem týchto parametrov by vás mala zaujímať aj výška vstupnej investície, ktorá v niektorých prípadoch môže byť celkom vysoká. V každom prípade ide o informácie, ktoré by vás vo vzťahu ku konkrétnemu fondu mali zaujímať a na základe ktorých by ste si vedeli vyhodnotiť, či do fondu zainvestujete.

Vhodnou pomôckou pri výbere podielového fondu môže byť aj scoring a rating, ktorý udeľujú agentúry na základe rôznych vlastných kritérií. Rating podielového fondu je ukazovateľom, ktorý pomáha odhadnúť jeho budúcnosť, scoring je naopak hodnotením fondu na základe historických údajov. V rámci neho sa hodnotí dosiahnutá výkonnosť, trhový podiel, riziko a ďalšie parametre. Počet hviezdičiek či percent pri hodnotení fondu však neberte ako záruku či garanciu, že investíciou určite neurobíte chybu, akékoľvek hodnotenia slúžia skôr na uľahčenie orientácie. Navyše si treba uvedomiť, že ani vysoká výkonnosť fondu v minulosti nie je garanciou budúcich výnosov.

Popri všetkých spomenutých kritériách by ste mali vziať do úvahy aj konkrétne podmienky platformy, cez ktorú sa rozhodnete investovať, a tiež podmienky správcovskej spoločnosti. Účtovať si totiž môže nielen poplatky za správu, ale napríklad aj vstupné či výstupné poplatky. Dôležité je tiež, či ide o tuzemskú alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť, čo má vplyv na to, kto nad ňou vykonáva dohľad a akými zákonmi sa riadi.

Na záver spomeňme, že ak vás zaujímajú aj ďalšie formy kolektívneho investovania, určite neprehliadnite P2P pôžičky. Vďaka modernej online platforme môžete svoje peniaze požičať bez starostí a následne sa tešiť zo zaujímavého výnosu.

Pridané dňa: 23.03.2023
Spať na Blog

Investovaná suma:

Doba investovania:

Investovaná suma:

Doba investovania:

Výnos:

Celkový stav účtu: